งานติดตั้งโต๊ะทำงานกลุ่ม ชุดโต๊ะทำงาน 4 ที่นั่ง รุ่น SKU: 10021

โต๊ะทำงานกลุ่ม 4 ที่นั่ง มีเก้าอี้สำนักงานล้อหมุนขา 5 แฉก พร้อมฉากกั้นมีเหล็กแขวน กับลิ้นชักเก็บของ 3 ชั้น และที่เก็บสายไฟ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

The maximum upload file size: 10 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.